Herroepingsrecht

(1) Consumenten hebben een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht bij verkoop op afstand. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen we u over dat recht de volgende informatie verschaffen:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen te herroepen zonder opgave van reden.

De termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (zie hieronder voor contactgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent daartoe niet verplicht. U kunt ook een modelformulier voor herroeping downloaden op onze website.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen binnen de herroepingstermijn, volstaat het dat u voor het einde van die termijn een kennisgeving opstuurt betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, kunt u schrijven naar:

Klantenservice
Bébélux Babyspa
Krijgsbaan 11
2640 Mortsel, Belgium

Om uw herroepingsrecht per e-mail uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: info@bebelux.be

Om uw herroepingsrecht per telefoon uit te oefenen, kunt u ons bellen op:
+32 (0) 490 22 83 71

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door de goederen terug te sturen, kunt u ze opsturen naar:

Bébélux Babyspa
Krijgsbaan 11
2640 Mortsel, Belgium

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen we alle van u ontvangen bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten, maar met uitzondering van de bijkomende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de voordelige standaardleveringswijze die wij aanbieden, zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte werden gesteld van uw besluit om dit contract te herroepen. We zullen die terugbetaling verrichten via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij we met u uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen. In elk geval zult u geen kosten oplopen voor die terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de teruggestuurde goederen ontvangen hebben of, indien dat vroeger is, tot u ons een bewijs heeft bezorgd dat de goederen zijn teruggestuurd.

U stuurt ons de goederen terug of overhandigt ze ons zonder uitstel en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons heeft geïnformeerd dat u het contract herroept (zie hierboven). De termijn is gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor de periode van veertien dagen verstreken is.

U bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien de goederen gehanteerd of gebruikt werden op een andere wijze dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht onder andere bij overeenkomsten voor de levering van:

niet-geprefabriceerde goederen die vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

verzegelde goederen waarbij de verzegeling na levering werd verbroken en die dus niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

(2) In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen we u hieronder informeren over het modelformulier voor herroeping. U bent echter niet verplicht dit formulier te gebruiken.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Bébélux Babyspa

Ik /wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen* / levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*:

Besteld op / ontvangen op*:

Naam/namen consument(en):

Adres consument(en):

Datum:

Handtekening van consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) Als uitbreiding op de wettelijke bepalingen:

De Klant kan zijn herroepingsrecht ook uitoefenen door het betreffende artikel terug te sturen naar de Verkoper samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending ingesloten was, binnen de termijn voor herroeping. In dat geval is geen aparte verklaring nodig.

Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is het terugsturen van de goederen, met uitzondering van gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden: eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, aftershave, aftershavebalsem, deodorant in spuitbussen en smartwatches, voor de Klant gratis op voorwaarde dat hij het voorgedrukte retouretiket gebruikt dat bij de zending ingesloten was. In het andere geval draagt de Klant de directe kosten van het terugsturen van de goederen.